Білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылауды, аралық және қорытынды аттестауды, оқу жетістіктерін есепке алуды жүргізу тәртібі туралы ереже